Друк

Наукова робота

Доповіді, наукові праці, в міжнародних конференціях

Балабан С. Використання стравного клапана в гідравлічних системах/ С. Балабан, В. Куц, В. Каспрук // Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні технології та обладнання харчових виробництв" - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011.-C. 192

Стаття в українському науковому фаховому виданні

Дослідження динаміки тягових і вантажопідіймальних канатів машин / Гевко Б.М.; Ляшук О.Л.; Пік А.І.; - Міністерство аграрної політики України,Вісник Львівського національного аграрного університету. - Львів: Видавництво Львівського національного аграрного університету, 2009. - 276-282с.

Теоретичне обґрунтування взаємодії гвинтових затискних елементів із заготовок: Надійність інструменту та оптимізація технлогічних систем. Збірник наукових праць. Випуск 27. - Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2010. -С. 102-106

Стаття в міжнародному науковому фаховому виданні

Пік А.І. До питання викладання курсу "Комп'ютерна графіка" для напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" / А.І. Пік, В.І. Ковбашин // Матеріали 13-ої міжнародної науково-практичної конференції "Геометричне моделювання і комп'ютерні технології: теорія, практика, освіта " - Мелітополь:ТН

Куц В.П.Спосіб очистки газів від тонковолокнистого пилу / В.П. Куц ; С.М. Балабан ; В.М. Чиж; Я.М. Ханик // Наукові праці, випуск 37. ХІІІ Міжнародна наукова конференція "Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв" - Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2010. - С. 281-284

Карпінський М.П. Геометричне моделювання у графічному представленні сенсорних мереж / М.П. Карпінський, С.М. Балабан, В.М. Чиж // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Міжнародний науково-технічний збірник. Доповіді VIIміжнародної науково-практичної конференції присвяченої 65 – річчю ДВНЗ «Ужгороський національний університет» та 125 – річчю національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Геометричне моделювання, комп’ютерні технології та дизайн: теорія, практика освіта» - К.:Віпол, 2011. ‑ Вип. 87. ‑ С. 154 - 158. (Спецвипуск.)

Публікація тез

Ковбашин В. Дослідження термічної стійкості комплексної сполуки (NH4)2K2[W(CN)8]2H20 / В.І. Ковбашин // XV Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011.-C. 185

Карпінський М. Моделювання та графічне представлення об'ємних бездротових сенсорних мереж / М. Карпінський, С. Балабан, В. Чиж // XV Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011.-C. 73

Яворський Б. Визначення розподілу вологи твердих тіл методом біполярної електроімпедансної томографії / Б. Яворський, Ю. Промович, С. Балабан // XV Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя - Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011.-C. 194 

 

Патенти на винаходи, корисні моделі, тощо, заявлені не від ТНТУ (самостійно, від іншої установи)

Пат. №56794 Україна, МПК F16C 15/00, Оправка Фланцева кулачкова / Пономаренко С.В., Стефанів В.М., Ляшук О.Л., Гагалюк А.В., Гевко І.Б., Пік А.І.; заявник і власник патенту Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. № u2010 08774; заяка 14.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. №23 (ІІ ч.)

 

Подання заявки на винахід

Пиловлолювач для мокрого очищення газу від волокнистого пилу / Куц В.П.,Балабан С.М., Горішна Г.П., Чиж В.М.